රුශ්ඩා රවුෆ්ඩීන්

Kabir Singh (2019) Hindi | Sinhala Article

Kabir Singh (2019) Hindi 7.1/10IMDb 75%BookMyShow 23%Rotten Tomatoes 89% liked this film Google users ආදරණීය කබීර් සිං……. “If you can’t slap, if you can’t touch your woman wherever you want, I don’t see emotion” – sandeep reddy vanga-   ඔබේ පෙම්වතියට ඔබට කම්මුල් පහරක් හෝ හිතුන වෙලාවට හිතුන තැනකදී අතපත …

Read More »