රුමේෂ් බස්නායක

GMWW Interview with CharanaTV

GMWW Interview with CharanaTV ශ්‍රී ලංකාවේ මුහුණු පොතේ දිග ඇරෙන සිනමාව… | රුමේෂ් සහ හංසිනී සමස්ථ සිනාම රසිකයෝ වෙනුවෙන් අපිබැලුචිත්‍රපට ගැන කතා කරන්න අපිට අවස්ථාවක් දුන්න Charana TV ආයතනයට සහා Mamitha Abeysinghe බෙහෙවින්ම ස්තුති , ජනවාරි 19 – 8.00 චරණ රූපවාහිනී නාලිකාවෙන් අපේ සහෘදයන් දෙදෙනෙක් ඔබ අතරට , අනිවාර්යයෙන් බලන්න …

Read More »