රජිත් මධුමාල් වීරසූරිය

Savitri – Vyjayanthimala Indian Actress | Sinhala Article

Savitri – Vyjayanthimala Indian Actress by Rajith Madumal Weerasooriya සමාන්තර භාරතීය සිනමාවන් ජයගත් සුරූපිනියන් දෙපළ, සාවිත්‍රි සහ වයිජයන්තිමාලා 50, 60 දෙදශකයන්හි තෙලුගු සහ දමිල සිනමාවේ වැඩිම මුදලක් අයකල මහානති, නඩිගයියර් තිලගම් නොහොත් මහා රංගධාරිණිය ලෙස විරුදාවලි ලත්, සාවිත්‍රි සහ 50, 60 දෙදශකයන්හි හින්දි සිනමාවේ වැඩිම මුදලක් අය කල පලමු කාන්තා …

Read More »