දුලාන් රන්දික

Mayor Grom The Plague Doctor (2021) English

Mayor Grom The Plague Doctor (2021) English 6.5/10IMDb 3.4/5Letterboxd 86% liked this film Google users Initial release: May 5, 2021 (Russia) Director: Oleg Trofim Box office: ₽316.8 million; $4.4 million (Worldwide); Music by: Roman Seliverstov Budget: ₽640 million යුක්තිය මොකද්ද මේ යුක්තිය කියන්නෙ.බීල බීල පිස්සු නටල වාහන පැදල පාරෙ ඉන්න මිනිස්සු යට කරගෙන ගිහිල්ල අන්තිමට …

Read More »