ඉසුරු උදාකර යකන්දාවල

Money Heist Tvseries Spanish | Sinhala Article

Money Heist Tvseries – Spanish by Isuru Udakara Yakandawala 8.2/10IMDb 92%Rotten Tomatoes 96% liked this TV show Google users Money Heist පීඩිතයින්ගේ හඬ සමාජයේ මිනිස්සු නොයෙක් විදිහට අපිට අනුකලනය කරන්න පුලුවන්. තවත් විදිහක් කියනවනම් පවුල, පන්තිය, කුලය, ආගම, ජාතිය වශයෙන් විවිධ විදිහට අපිට කුලක ගතකරල කතා කරන්න පුලුවන්. බොහෝ විට …

Read More »