අශේන් රණවීර

The Good Doctor Tv Series (2017) English | Sinhala Article

The Good Doctor Tv Series (2017)  First episode: 9/25/2017 Number of seasons: 5 Network: ABC Writers: David Shore · Jae-Beom Park ➡️මොකද්ද ඒ සීරීස් එක? ඔයාල අහල ඇති Autism කියල රෝගී තත්වයක් ගැන…Autism හැදිල තියන කුඩා දරුවන් ගැන…නොදන්න අයටත් එක්ක මම පොඩි විස්තරයක් දෙන්නම්කො… ඉපදීමෙන් පසු අවුරුද්දක් පමණ වනතුරු මේ රෝගය ඇති වෙන්න පුලුවන් …

Read More »